Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις


Πνευματικά δικαιώματα
Ο σεβασμός των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και διάδοσης του λόγου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση συνιστά βασική αρχή που διαπνέει τη λειτουργία της διαδικτυακής ιστοσελίδας Newsrelate.com, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης ειδησεογραφικών γεγονότων και λοιπών ελεύθερα προσβάσιμων ενημερωτικών στοιχείων. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν συγκαταλέγονται στο Newsrelate.com έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Σήματα
Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των λογοτύπων, επωνυμιών και εμπορικών σημάτων του δικτυακού τόπου Newsrelate.com οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας του Newsrelate.com και των παρεχομένων σε αυτό υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά κατά κυριότητα στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Το Newsrelate.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία αναφέρεται ή/και παραπέμπει μέσω «διαδικτυακών συνδέσμων» (links), διαφημιστικών συμβόλων (banners) ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί άμεσα και απευθείας στους αντίστοιχούς διαδικτυακούς τόπους και διαδικτυακές σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους. Η λειτουργία του Newsrelate.com είναι τέτοια ώστε να αναδεικνύονται σαφώς οι «πηγές» κάθε αναφοράς ή παραπομπής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ρητώς απαγορεύεται στους επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας η αντικατάσταση αυτών με το λογότυπο ή την επωνυμία του Newsrelate.com σε περίπτωση περαιτέρω αναπαραγωγής της είδησης.
Το Newsrelate.com δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Newsrelate.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές / συμβουλές
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Newsrelate.com αποτελούν πληροφοριακή μετάδοση για τον επισκέπτη / χρήστη του Newsrelate.com και δε δύνανται να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου
Το Newsrelate.com δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου των στοιχείων ή πληροφοριών που αναρτώνται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου αυτών. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Newsrelate.com μπορεί τυχόν να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Newsrelate.com, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο στους επισκέπτες/χρήστες μέσω στις υπηρεσίες του Newsrelate.com. Οι επισκέπτες/χρήστες του Newsrelate.com, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν το ρίσκο έκθεσης σε εξωτερικό περιεχόμενο και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του Newsrelate.com δεν ευθύνονται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Newsrelate.com καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει τη χρήση του Newsrelate.com από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Προσωπικά δεδομένα
Η ιστοσελίδα Newsrelate.com δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά.
Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των χρηστών.
Το Newsrelate.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει στη βάση δεδομένων του για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά.
Το Newsrelate.com ενημερώνει συνεργαζόμενες εταιρίες μόνο για τα συγκεντρωτικά στατιστικά των ερευνών του και όχι με τα στοιχεία που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες του.
Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του Newsrelate.com.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του Newsrelate.com, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Το Newsrelate.com έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους χρήσης ανα πάσα στιγμή, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος (footer) της ιστοσελίδας.

Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών
1. Το Newsrelate.com είναι online πλατφόρμα παρακολούθησης, ανάλυσης και αναδιανομής πληροφοριών και περιεχομένου του ελληνικού διαδικτύου, με τη δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων και ιστολογίων. Συνδρομητής ονομάζεται κάθε πρόσωπο ή εταιρία που κατοχυρώνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
2. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του Newsrelate.com είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το Newsrelate.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή της ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
3. Το Newsrelate.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Το Newsrelate.com έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση, το Newsrelate.com θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο τους νέους όρους πριν την εφαρμογή κάποιας αλλαγής.
4. Το Newsrelate.com δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.
5. Οι χρήστες του Newsrelate.com δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.
6. Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
7. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επαναεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το Newsrelate.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του Newsrelate.com δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό «κατεβάζουν» (download).
8. Το Newsrelate.com δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.
9. Το Newsrelate.com και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του Newsrelate.com και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Το Newsrelate.com και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες, καθώς και οι εταιρίες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.
10. Το Newsrelate.com έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το Newsrelate.com και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να αρνηθούν να δημοσιεύσουν ή να διαγράψουν μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο Newsrelate.com.
11. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το Newsrelate.com έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα.
12. Ο χρήστης του Newsrelate.com συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο Newsrelate.com, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.
13. Το Newsrelate.com ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το Newsrelate.com έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και θελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.
14. Το Newsrelate.com δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δε συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί, σχέση έχουσα με τα στοιχεία του παραβατικού χρήστη.
15. Αυτή η συμφωνία και κάθε όρος του Newsrelate.com, ο οποίος καθιερώθηκε από το site στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του Newsrelate.com.
16. Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του Newsrelate.com σύμφωνα με αυτούς.
17. Το Newsrelate.com έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).
18. Το Newsrelate.com μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.
19. O χρήστης μέσω της εγγραφής του στις υπηρεσίες του Newsrelate δύναται να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα με την χρήση της πλατφόρμας Newsrelate. Τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται στη σελίδα του εξαρτώνται από το συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει ο χρήστης. Κατα τη διάρκεια της συνδρομής του ο χρήστης ειναι καθόλα υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του, το περιεχόμενο της και για τις επικοινωνίες με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
H ιστοσελίδα που δύναται να δημιουργήσει ο χρήστης κατόπιν εγγραφής στο Newsrelate.com, διαθέτει τους δικούς της όρους χρήσης για τους επισκέπτες της, ο χρήστης δηλώνει οτι συμφωνεί με τους όρους χρήσης αυτούς και οτι θα τους τηρεί απαρέγκλιτα.

Συνδρομές
1. Ευθύνη και Αρμοδιότητες
O χρήστης μέσω εγγραφής δύναται να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα. Τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται στη σελίδα του εξαρτώνται από το συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει ο χρήστης. Κατα τη διάρκεια της συνδρομής του ο χρήστης ειναι καθόλα υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του, το περιεχόμενο της και για τις επικοινωνίες με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
2. Πολιτική καλής χρήσης (Fair usage policy)
Στα συνδρομητικά πακέτα παρέχεται Web Hosting, το οποίο υπόκειται σε λογική καλής χρήσης (Fair Usage Policy).
Εάν η ιστοσελίδα που δημιουργήσει ένας χρήστης υπερβεί τα λογικά πλαίσια καλής και λογικής χρήσης σε ότι αφορά τη χρήση δίσκου (disk space usage) και χρήσης διαδικτύου της ιστοσελίδας (website bandwidth usage), το Newsrelate.com μπορεί να περιορίσει τη χρήση της ιστοσελίδας, να αλλάξει συνδρομητικό πακέτο τον χρήστη και να μεταβάλλει τους όρους της συνδρομής του.
4. Αλλαγή Συνδρομητικού Πακέτου / Υποβάθμιση
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει συνδρομητικό πακέτο. Αν δεν ανανεώσει το συνδρομητικό του πακέτο, η ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει θα απενεργοποιηθεί
5. Επιστροφή Χρημάτων
Δεν προσφέρονται επιστροφές χρημάτων ή άλλων χρεώσεων που συνδέονται με τη χρήση των Υπηρεσιών του Newsrelate.com. Εφόσον ένας λογαριασμός χρήστη είναι ενεργός, οι συνδεδεμένες χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται έως το τέλος του τιμολογιακού κύκλου, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που ο χρήστης αιτηθεί υποβάθμισης συνδρομητικού πακέτου.
6. Διαγραφή
Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οριστικά τη σελίδα του στο Newsrelate.com. Για να αιτηθεί της διαγραφής της σελίδας του, πρέπει να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@newsrelate.com.
Η διαγραφή της σελίδας συνεπάγεται και την οριστική διαγραφή του συνόλου του περιεχομένου της. Αν ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της σελίδας του αργότερα, παρακαλείται να τις αποθηκεύσει εκ των προτέρων, καθώς κατόπιν της διαγραφής δεν είναι εφικτή η ανάκτησή τους.

Επικοινωνία
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με όρους χρησης της υπηρεσίας Newsrelate.com , μπορείτε να μας στείλετε email στο info@newsrelate.com